Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite, www.wannacreate.nl. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken en/of gebruik te maken van de door deze internetsite aangeboden dienstverlening, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Wij beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland en staan er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie en/of dienstverlening ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Misbruik

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, de algemene voorwaarden of deze overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens WannaCreate Internet.

Het is niet toegestaan de internetsite zodanig te gebruiken dat het functioneren van de internetsite wordt beĆÆnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software, andere gebruikers of het gebruik door anderen wordt verhinderd.

Dienstverlening

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie en dienstverlening kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. WannaCreate Internet en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite en de daarop/daardoor verstrekte informatie en dienstverlening. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze internetsite.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze internetsite.

Beveiliging

Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar wij kunnen ter zake geen garantie geven.

Copyright & intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie en dienstverlening op deze internetsite te raadplegen en te gebruiken voor enkel persoonlijk gebruik overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van de informatie en gegevens (tekst, geluid, beeld, software, e.d.) op welke wijze dan ook, is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie en gegevens kunt u contact opnemen met de beheerder van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De Disclaimer en op de internetsite vermelde informatie kunnen door ons te allen tijde worden gewijzigd.

De Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2009.

Met onze CMS oplossing “WannaControl” kunt u eenvoudig en snel uw internetsite beheren en onderhouden.

Alle internetsites die wij opleveren maken gebruik van dit systeem. Het CMS systeem is modulair opgebouwd en u neemt alleen af wat u nodig heeft. Zo betaalt u nooit teveel.

Bekijk onze portfolio zodat u een indruk krijgt van onze kwaliteiten op creatief vlak en van onze technische toepassingen.

Alle internetsites die wij opleveren maken gebruik van het CMS systeem “WannaControl”.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van WannaCreate Internet.

Naam
E-mail
meer informatie meer informatie